Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

hope24
19:44
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaelusive elusive
hope24
19:40
8111 686c 500
hope24
19:36
hope24
19:34
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viaFreXxX FreXxX
hope24
19:29
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
hope24
19:29
1704 e4fb
Reposted fromTank Tank viakundel kundel
hope24
19:27
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
hope24
19:25
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamadadream madadream
hope24
11:28
2254 cf6c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch vialaluna laluna
hope24
11:17
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viayourhabit yourhabit
hope24
11:17
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viayourhabit yourhabit
hope24
11:17
11:17
6572 5bb1 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaBabson Babson
hope24
08:03
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 19 2017

12:15
0379 28f8 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viasober sober
hope24
12:13
hope24
12:12
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
hope24
12:12
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
hope24
12:12
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaNoCinderella NoCinderella
hope24
12:11
9245 ecb3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl