Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

14:22
7322 0a67 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
hope24
14:20
4142 093e
Reposted fromcoffee coffee viamadadream madadream
hope24
14:20
hope24
14:20
hope24
14:20
6544 7bef 500
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
hope24
14:19
hope24
14:19
hope24
14:17
3468 a875 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaparisienne laparisienne
hope24
14:16
9726 908f 500
hope24
14:15
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaNoCinderella NoCinderella
hope24
14:12
hope24
14:11
hope24
06:59
Reposted frombiru biru viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

October 14 2017

14:26
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica vianergo nergo
hope24
11:42
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaadlerek12 adlerek12
hope24
11:28
hope24
11:22
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
11:21
2561 9df3 500

optically-aroused:

Drie, the Netherlands by Nelleke

hope24
11:19
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaNoCinderella NoCinderella

October 13 2017

hope24
18:47

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viaizanna izanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl